Up

Rechizite scolare

Precizări privind derularea programului național ”Rechizite școlare” pentru anul școlar 2023-2024 

 În conformitate cu prevederile art 5 al Anexei 1 la OMECTS 4385/07.06.2012, pentru a beneficia de prevederile ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară- adică maxim 1500 lei venit net în luna iulie 2023 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

ACTE NECESARE:

  1. Cerere –tip (de la scretariatul unității);
  2. Copii după C.I.(buletin) pentru părinți/tutori/reprezentanți legali;
  3. Copii după certificatele de naștere pentru copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
  4. Copie după Hotărârea de divorț;
  5. Declarație pe propria răspundere că familia nu deține în proprietate: terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile și imobil; la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare: arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produsede acestea;
  6. Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți(dacă este cazulprimirii bursei în luna iulie 2023);
  7. Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită(dacă este cazul);
  8. Anchetă socială din care să reiasă raportul ANAF PatrimVen;
  9. Alte acte doveditoare

 Dosarelor se depun la școală- la învățători/ diriginți până la 18.09.2023.

Precizari acordare rechizite scolare gratuite 2023-2024
 
 
Powered by Phoca Download