Menu

Ordinul nr. 4793/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 15 septembrie 2017.

 

    În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, 

    având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

   Art. 1. -   Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

   Art. 2. -   Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2017-2018 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, şi cu prevederile prezentului ordin. 

   Art. 3. -   (1) Programele pentru disciplinele limba şi literatura română şi matematică, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.431/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015. 

   (2) Programa pentru disciplina limba şi literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.924/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014. 

   (3) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, altele decât cele menţionate la alin. (1) şi (2), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010. 

   Art. 4. -   Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a. 

   Art. 5. -   (1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale. 

   (2) În vederea pregătirii evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti creează două baze de date, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, conform solicitărilor Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, care cuprind: 

   1. date personale ale elevilor din clasa a VIII-a; 

   2. date personale ale profesorilor evaluatori, abilitaţi în domeniul evaluării. 

   (3) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru evaluarea naţională, care se aplică pe documentele de examen. Se confecţionează două tipuri de ştampile rotunde, care vor avea următorul conţinut: 

   a) ştampila-tip pentru unităţile de învăţământ/centrele de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea naţională: "Evaluare Naţională 2018 - C.E."; 

   b) ştampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: "Evaluare Naţională 2018 - C.Z.E." 

   (4) Ştampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm şi nu vor fi numerotate. 

   Art. 6. -   (1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor pentru evaluarea naţională cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenţei în evaluare şi al compatibilităţii. 

   (2) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării naţionale. 

   (3) Personalul didactic care face parte din comisiile menţionate în alin. (2) va da o declaraţie scrisă în care va menţiona că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării naţionale. Declaraţiile fac parte din documentele evaluării naţionale. 

   (4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. Profesorii evaluatori dintr-un/din judeţ/municipiul Bucureşti nu evaluează lucrări ale candidaţilor din propriul judeţ/municipiu. 

   (5) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, prin decizie scrisă emisă de inspectorul şcolar general, conform unei proceduri elaborate de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale. 

   (6) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenţi le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un plic împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele şi prenumele posesorului, care va fi păstrat până după predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenţi, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen. 

   (7) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea naţională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate. 

   (8) În unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea naţională a unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ. 

   (9) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea constituirii drept centre de examen a unor unităţi de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale. 

   Art. 7. -   (1) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, precum şi componenţa, atribuţiile comisiilor din unităţile de învăţământ/centrele de examen, centrele zonale de evaluare, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise, consemnarea în documentele examenului a rezultatelor obţinute de candidaţi la evaluarea naţională şi modul de comunicare a rezultatelor. 

   (2) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate decide ca activităţile din cadrul evaluării naţionale să se realizeze utilizând aplicaţia informatică dedicată examenelor naţionale. 

   Art. 8. -   (1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul evaluării naţionale. 

   (2) În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale. 

   (3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea este transmisă spre reevaluare altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. 

   (4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1), (2) şi (3), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă. 

   Art. 9. -   (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. 

   (2) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale va transmite comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti anexe la procedura specifică evaluării naţionale privind cererea- tip pentru depunerea contestaţiei şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1). 

   Art. 10. -   (1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ/centrele de examen în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, a sălilor în care se realizează scanarea lucrărilor, precum şi a sălilor în care se predau, se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise ale candidaţilor. 

   (2) Până la începerea probelor scrise, comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 

   (3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării evaluării naţionale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale. 

   (4) În vederea asigurării desfăşurării corecte a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen şi comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menţionate la alin. (1) din unitatea de învăţământ respectivă. 

   (5) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (3) şi (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învăţământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă. 

   (6) În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen, aceasta anunţă comisia judeţeană/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi anunţă, după caz, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale. 

   Art. 11. -   (1) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. 

   (2) Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen. 

   (3) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 

   (4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul. 

   (5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul. 

   (6) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise. 

   (7) Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă. 

   (8) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen. 

   (9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7). 

   Art. 12. -   (1) Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale, după etapa de soluţionare a contestaţiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. 

   (2) Solicitarea de vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor. 

   (3) Cu excepţia candidatului sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestuia, pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor doar membrii comisiei judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau cei ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) şi ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, cuprinsă în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010. 

   Art. 13. -   Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ/centrele de examen duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 14. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul educaţiei naţionale,
Liviu-Marian Pop

 

    Bucureşti, 31 august 2017. 

    Nr. 4.793. 

 

ANEXĂ  

 

CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 

 

    4-8 iunie 2018 - Înscrierea la evaluarea naţională 

    8 iunie 2018 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 

    11 iunie 2018 - Limba şi literatura română - probă scrisă 

    13 iunie 2018 - Matematica - probă scrisă 

    14 iunie 2018 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă 

    19 iunie 2018 - Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12,00) 

    19 iunie 2018 - Depunerea contestaţiilor (orele 14,00-19,00) 

    20 -22 iunie 2018 - Soluţionarea contestaţiilor 

    23 iunie 2018 - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor. 

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III