Menu

Ordinul nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 14 septembrie 2017.

 

    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, 

    în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, 

     ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

    Art. 1. -   Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

   Art. 2. -   (1) Examenul de bacalaureat naţional - 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin. 

   (2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin. 

   (3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2018 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011. 

   Art. 3. -   (1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2018, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

   (2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2018, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014. 

   (3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2018, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. 

   (4) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2018, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017. 

   (5) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1), (2), (3) şi (4), valabile în sesiunile anului 2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010. 

   Art. 4. -   Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare. 

   Art. 5. -   Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu diplomă de acces general în învăţământul superior german şi diplomă de bacalaureat, secţii care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat. 

   Art. 6. -   (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia municipiului Bucureşti asigură dotarea cu camere de supraveghere video şi audio funcţionale a sălilor în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat naţional, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, a sălilor în care se predau şi se preiau lucrările scrise, precum şi a sălilor în care se scanează lucrările. 

   (2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene/comisia municipiului Bucureşti iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 

   (3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat. 

   (4) În vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/comisia municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menţionate la alin. (1), din centrul respectiv. 

   (5) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunţă comisia de bacalaureat judeţeană/comisia municipiului Bucureşti, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi anunţă, după caz, Comisia Naţională de Bacalaureat. 

   Art. 7. -   (1) Comisia Naţională de Bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare. 

   (2) Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat - 2018. 

   Art. 8. -   (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/comisia municipiului Bucureşti răspund(e) pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. 

   (2) Comisiile de bacalaureat judeţene/comisia municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică, la care sunt invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al elevilor, ai asociaţiilor de părinţi şi ai sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale. 

   (3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2). 

   (4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. Profesorii evaluatori dintr-un/din judeţ/municipiul Bucureşti nu evaluează lucrări ale candidaţilor din propriul judeţ/municipiu. 

   (5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate. 

   Art. 9. -   (1) Comisia Naţională de Bacalaureat stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, precum şi componenţa, atribuţiile membrilor comisiilor din centrele de examen, centrele zonale de evaluare, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat şi modul de comunicare a rezultatelor. 

   (2) Comisia Naţională de Bacalaureat poate decide ca activităţile din cadrul examenului de bacalaureat - 2018 să se realizeze utilizând aplicaţia informatică dedicată examenelor naţionale. 

   Art. 10. -   (1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat. 

   (2) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în catalogul de bacalaureat. 

   (3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. 

   (4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1), (2) şi (3) nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă. 

   Art. 11. -   (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. 

   (2) Comisia Naţională de Bacalaureat va transmite comisiei judeţene/comisiei municipiului Bucureşti anexe la procedura specifică examenului de bacalaureat privind cererea-tip pentru depunerea contestaţiei şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1). 

   Art. 12. -   (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. 

   (2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen. 

   (3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 

   (4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul. 

   (5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul. 

   (6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3), (4) şi (5) sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 

   (7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi "eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii "eliminaţi din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat. 

   (8) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen. 

   (9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7). 

   Art. 13. -   Pentru candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat în alt judeţ, completarea diplomei se face de către secretarul unităţii de învăţământ la care candidatul a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat. Diploma va fi semnată de secretarul unităţii de învăţământ la care candidatul a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat şi de către preşedintele din centrul de examen la care candidatul a susţinut probele. Excepţie fac absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat, sesiune specială, pentru care diploma de bacalaureat este eliberată de unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o. 

   Art. 14. -   Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Direcţia generală învăţământ universitar, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 15. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul educaţiei naţionale,
Liviu-Marian Pop

 

    Bucureşti, 31 august 2017. 

    Nr. 4.792. 

ANEXĂ  

 

CALENDARUL
examenului de bacalaureat naţional - 2018 

 Sesiunea iunie-iulie 2018  

     29 ianuarie-2 februarie 2018 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 

    25 mai 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 

    12 -13 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A 

    14 -15 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 

    16 , 19-20 februarie 2018 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 

    21 -22 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 

    25 iunie 2018 Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă 

    26 iunie 2018 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă 

    27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă 

    28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă 

    4 iulie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00) 

    5-8 iulie 2018 Rezolvarea contestaţiilor 

    9 iulie 2018 Afişarea rezultatelor finale 

 

Sesiunea august-septembrie 2018 

 

    10 -13 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 

    27 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe 

    20 august 2018 Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă 

    21 august 2018 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă 

    22 august 2018 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă 

    23 august 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă 

    24 , 27 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A 

    28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 

    29 -30 august 2018 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 

    30 -31 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 

    1 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00) 

    2-5 septembrie 2018 Rezolvarea contestaţiilor 

    6 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor finale 

 

   NOTĂ:
 

    La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor. 

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III